Ilmastonmuutos: Sopeutuminen

Maapalloa kohtaava ilmastonmuutos on hyvin pitkälle ihmiskunnan aiheuttamaa, ja vaikka sen vaikutukset uhkaavat kaikkia planeettamme eläinlajeja, sen hidastaminen, ja siihen sopeutuminen, ovat meidän vastuullamme. Suurin syy ilmaston muutokseen on hiilidioksidikaasun runsas määrä ilmakehässä.

Koska hiilidioksidi pysyy ilmakehässä satoja vuosia ja kertymä on jo hyvin korkea, lämpenemisen pysäyttäminen on mahdotonta, mutta sen hidastamiseen on vielä mahdollisuus. Tämän lisäksi ihmiskunnan tulee miettiä tapoja, joilla voimme muuttaa elämäntapaamme sopeutuaksemme lämpimämpään planeettaan, ja kuinka voimme auttaa köyhempien alueiden asukkaita, jotka tulevat kohtaamaan muutoksen kovimmat uhat.

Ilmastonmuutoksen hidastaminen

Kaksijakoisessa lähestymistavassa se joka kaipaa aikaisempaa toteuttamista on ihmiskunnan käyttäytymisen muuttaminen ilmastonmuutosta hidastavaan suuntaan. Vaikka jokainen toki voi tehdä pieniä muutoksia omassa elämässään, suurimmat muutokset tapahtuvat poliittisten sopimusten, ja institutionaalisten muutosten kautta. Koska ilmastonmuutos uhkaa koko planeettaa, näiden päätösten ja sopimusten tulee olla globaaleja.

Päätökset eivät ole helppoja, sillä niihin liittyy paljon sosioekonomisia ongelmia. Esimerkiksi useat rajoitukset koetaan ylivoimaisen kalliiksi köyhemmille valtioille, ja varakkaat kapitalistiset valtiot, kuten Amerikka, ovat usein tuotantoa rajoittavien sopimusten solmimista vastaan.

Ilmastonmuutoksen hidastaminen on paperilla yksinkertaista. Meidän tulee vähentää hiilidioksidi kaasujen vapautumisen määrää, ja lisätä luonnonvaroja jotka sitovat sitä itseensä. Suurimpia hiilidioksidi päästöjen aiheuttajia on fossiili peräisten polttoaineiden käyttö ajoneuvoissa, sähköntuotannossa, ja lämmityksessä. YTleisim,piä näistä materiaaleita ovat hiili ja polttoöljy.  Kansainvälisellä tasolla tässä auttavat rajoitukset siitä kuinka paljon hiilidioksidipäästöjä uusilkla autoilla voi olla, energia tehokkaampien ajoneuvojen ja muiden koneiden kehittäminen, ja vaihtoehtoisten energian muotojen käyttäminen ja kehittäminen.

Hiilidioksidin sitomisessa taas auttavat suuret metsäalueet, sillä puut sitovat hiilidioksidia itseensä. Metsien avohakkuun vähentäminen, hyvä metsän hoito, ja sademetsien suojeleminen auttavat osaltaan ilmaston lämpenemisen hidastamisessa.

Sekä valtioiden että yksilöiden tasolla suositeltavaa on uusiutuvien energiamuotojen käyttäminen. Useissa länsimaissa yksilöt ja yritykset voivat esimerkiksi valita energian tarjoajia, jotka käyttävät joko täysin, tai osittain uusiutuvaa energiaa fossiili peräisten polttoaineiden sijasta. Uusiutuvia energian muotoja ovat muun muassa biopolttoaineet, biomassa, vesivoima, aurinkoenergia, ja tuulivoima. Näiden energialähteiden tuotossa valmistajien tulee ottaa huomioon myös niiden muut vaikutukset ympäristöön.

Ilmastonmuutoksen hidastaminen

Ilmastonmuutokseen vaikuttavat myös suurten karjalaumojen metaanipäästöt, sekä tiettyjen kasvien, kuten riisin, kasvattaminen. Muuttaminen ruokailua maailmanlaajuisesti kasvi painotteisemmaksi, ja vähentämällä karjan määrää voi osaltaan auttaa myös ilmastonmuutoksen hidastamisessa. Henkilökohtaisella tasolla jokainen voi vähentää lihan syöntiä, sekä lisätä paikallisesti kasvatettujen vihannesten määrää ruokailussa.

Kotioloissa jokainen voi vaikuttaa pienessä mittakaavassa energian käyttöönsä. Kotona kannattaa laittaa valot ja lämmitys pois huoneista jotka eivät ole käytössä, ja miettiä vaikkapa liiketunnistimien käyttöä valoille. Laturit kannattaa irroittaa seinästä kun ne eivät ole käytössä, sillä ne käyttävät energiaa vaikka niihin ei ole kiinnitetty ladattavaa laitetta. Auton käytön vähentäminen on myös ympäristöteko, ja ne tuhannet suomalaiset jotka omistavat metsää, voivat harjoittaa hyvää metsänhoitoa, lisätäkseen hiilidioksidia itsensä sitovaa viherikköä.

Ilmaston lämpenemiseen sopeutuminen

Koska ilmaston lämpeneminen on täysin välttämätöntä, sillä tulee täysin varmasti olemaan vaikutuksia ihmiskuntaan, vaikka saisimme hidastettua sen täysin. Ilmakehään jo päässyt hiilidioksidi tulee vaikuttamaan lämpötiloihin usean sadan vuoden ajan, joten ihmiskunnan tulee muuttaa käytöstään lämpimämpään ilmastoon sopivaan suuntaan.

Siinä missä ilmastonmuutoksen hidastamisen tulee toimia globaalilla tasolla, siihen adaptoituminen toimii parhaiden paikallisten yhteiskuntien keskuudessa. Tämä mahdollistaa juuri sille alueelle ja kulttuuriin sopivat ratkaisut. Useat yhteisöt tekevät paljon ennalta ehkäiseviä töitä tulva varustusten vahvistamiseksi, veden keräöämisen ja tehokkaan kasvien kastelun, ja paikallisen väestön kouluttamisen ja valistamisen eteen.