Kuinka biokaasua tuotetaan

Maailmassa ollaan kovaa vauhtia siirtymässä uusiutuvien polttoaineiden käyttöön. Yksi näistä on biokaasu. Vaihtamalla vanhanaikaiset polttoaineet biokaasuun voidaan vähentää maailman liikennepäästöjä huomattavasti. Biokaasua valmistetaan lyhyesti kerrottuna biojätteistä, joten se on hyvinkin ekologinen vaihtoehto. Biokaasun polttamisesta ei synny haitallisia päästöjä, toisin kuin monesta muusta polttoaineesta. Katsotaan hieman lähemmin tätä ympäristöystävällisempää polttoainemuotoa.

Valmistus

Biokaasun valmistukseen käytetään kotitalouksissa, maataloudessa ja teollisuudessa ylijääviä biojätteitä. Tämä tarkoittaa käytännössä tavallisia jätteitä, kuten banaaninkuoria, jätevettä, lantaa ja yritysten jätteisiin jäävää laktoosia. Kaikki orgaaninen jäte soveltuu tarkoitukseen. Puu on poikkeus, joka ei sovi sellaisenaan biokaasun tuottamiseen. Jätteitä mädännyttämällä saadaan aikaan kaasua, joka sisältää metaania 60-65 prosenttia ja hiilidioksidia 30-35 prosenttia. Kaikki biokaasu ei kuitenkaan ole samanlaista, sillä sen koostumus vaihtelee poltettujen jätteiden mukaan. Kaatopaikoilla olevat jätteet ovat hyvin sekalaisia ja tästä johtuen siitä poltetun biokaasun koostumus vaihtelee.

Kun biokaasua valmistetaan, syntyy siitä mädätysjäännöksiä. Keski-Euroopan biokaasulaitoksissa on huomattu, että vesistöihin on biokaasun valmistuksen seurauksena päätynyt ravinnepäästöjä. Päästöt voivat nostaa pohjavesien nitraattipitoisuutta, joten täysin ongelmatonta biokaasun valmistus ei suinkaan ole. Vaikka ravinnepäästöjä syntyy, voi niiden aiheuttamat ongelmat ehkäistä lajittelun avulla. Ongelmat ovat syntyneet lähinnä siinä vaiheessa, kun jätteitä on levitetty pellolle. Jättämällä pois tämän vaiheen, voidaan estää pohjavesien nitraattipitoisuuksien nousun.

Biokaasun eri tyypit

Biokaasut voidaan jakaa kolmeen eri luokkaan niiden valmistusraaka-aineiden perusteella. Näistä ensimmäinen on maatilapohjainen biokaasu. Tässä tyypissä raaka-aineena on käytetty lantaa, lietettä ja muita maatiloilta tulleita jätteitä. Jätepohjainen biokaasu on valmistettu nimensämukaisesti jätteistä. Jätteet ovatkin Suomen pääasiallinen biokaasuun käytetty raaka-aine. Puupohjainen biokaasu on biokaasun tyypeistä kolmas. Puuta ei voida hyödyntää sellaisenaan, mutta siitä saatu selluloosa taas käy hyvin biokaasun raaka-aineeksi.

Biokaasuun käytettäviä raaka-aineita syntyy jatkuvasti, joten ne eivät käytännössä tule loppumaan koskaan. Jo tästä syystä biokaasu on erinomainen energiavalinta. Monet muut energiamuodot kuormittavat ympäristöä ja ihmisen käyttäessä materiaaleja ja raaka-aineita, voidaan jotkut raaka-aineet käytännössä käyttää loppuun ennen kuin ne pystyvät taas uusiutumaan. Biokaasun suhteen tällaista ongelmaa ole ja lisäksi pääsemme eroon jätteistä.

Biokaasun huima potentiaali

Biokaasua voidaan tuottaa niin tehokkaasti, että sillä voitaisiin tuottaa energiaa jopa miljoonalle kaasuautolle. Puhutaan 10TWh vuosituotannosta. Ja jos mietitään Suomen biokaasutuotantoa, täällä hyödynnetään vain 4 prosenttia biokaasun tuotannon potentiaalista. Tuotanto voisi siis olla tehokkaampaakin. Muita energiamuotoja voitaisiin vähentää ja niiden tilalle voitaisiin ottaa tämä ekologisempi vaihtoehto. Suomessa biokaasun tuotantoon käytetään pääasiassa jätteitä, vaikka peltojätteillä olisi maassamme suurin potentiaali. Tulevaisuus näyttää, siirrymmekö tähän raaka-aineeseen vai aiommeko jatkaa tämänhetkisten raaka-aineiden parissa. Muissa maissa on hieman erilainen tilanne Suomeen verrattuna. Esimerkiksi Ruotsissa biokaasua hyödynnetään jo 50 000 autossa. Siellä biokaasua hyödynnetään tehokkaasti liikenteessä. Muut maat voisivat ottaa tästä mallia, jotta maailman päästöjä saataisiin pienennettyä vielä tehokkaammin. Tanska kulkee hyvin Ruotsin perässä ja on saavuttanut saman tason Ruotsin biokaasun käytön suhteen. Norja sen sijaan on Suomen kanssa samalla tasolla.

Entäs sitten biokaasun tehokkaimmat tuotantomaat? Euroopan kaikkein tehokkain tuotantomaa on ylivoimaisesti Saksa. Siellä sijaitsee reilusti yli puolet kaikista Euroopan biokaasun tuotantolaitoksista – 17 000 laitoksesta kymmenentuhatta sijaitsee juuri Saksassa. Saksan biokaasua käytetään suurelta osin sähköntuotantoon ja siellä sähköä tuotetaankin melkein tuplasti, kun lukuja verrataan Suomen ydinvoimaloiden tuottamaan sähköön. Jo pelkästään Italiassa kulkee huimat 970 000 biokaasulla kulkevaa ajoneuvoa. Maassa tunnetaan biokaasun hyödyt ja Italia onkin yksi edelläkävijöistä päästöjen vähentämisessä.